Građevine koje se mogu graditi i radovi koji se mogu izvoditi bez akta kojim se odobrava građenje

Za jednostavne i druge građevine i radove određene Pravilnikom o jednostavnim i drugim građevinama i radovima kao što su npr. ograde, bazeni, cisterne, staze, sunčani kolektori, manje poljoprivredne građevine, itd. nije potrebno ishoditi građevinsku dozvolu već se građenju može pristupiti na temelju glavnog projekta, tipskog projekta, odnosno drugog akta propisanog navedenim pravilnikom.

U projektiranju i građenju građevina te izvođenju radova investitor, projektant i izvođač dužni su se pridržavati svih propisa i pravila struke koji se odnose na njihovo građenje te se iste ne smiju projektirati, graditi, odnosno izvoditi ako je to zabranjeno prostornim planom.

U slučaju prirodnih nepogoda, ratnih razaranja ili slično, odnosno, ako se neposredno ugrožava sigurnost ljude i dobara, građevina se može neovisno o stupnju oštećenja vratiti u prvobitno stanje bez građevinske dozvole, u skladu s aktom na temelju kojeg je izgrađena, odnosno projektom postojećeg stanja građevine. U slučaju kada se radi o građevini upisanoj u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske potrebno je ishoditi dopuštenje prema posebnom zakonu.

Rekonstrukciji unutarnjih dijelova zgrade (stuba, zidova (osim nosivih), podova, instalacija i drugo) kojom se ne mijenjaju lokacijski uvjeti u skladu s kojima je ista izgrađena, možete pristupiti bez građevinske dozvole, ali gradnja mora biti u skladu s glavnim projektom.

Dodatne informacije:

Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i radovima